Publicaties

Grip op de mini-samenleving

Voor publieke professionals vormt het zoeken naar houvast in een ‘vloeibare’ samenleving een grote uitdaging. Dat geldt niet in de laatste plaats voor docenten die de opdracht hebben leider te zijn in de mini-samenleving van de klas binnen een stedelijke schoolcultuur. Hoe slagen zij er in grip te krijgen in deze mini-samenleving en alle leerlingen deelgenoot te laten worden van de sociale en onderwijskundige inclusie in de klas? En wat hebben ze daarvoor nodig van hun collega’s en schoolleiders? In dit vervolg op het eerdere Switchen en klimmen, waar de mismatch tussen sociale en culturele codes in het beroepsonderwijs en beroepenveld centraal staat, gaat stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui in dit boek dieper in op het belang van een goed collectief functioneren van de stedelijke klas. Op basis van systematisch wetenschappelijk onderzoek onder bijna tweeduizend docenten op 41 scholen in zes steden biedt deze studie zowel inzicht in de concrete mechanismen die ten grondslag liggen aan kansenongelijkheid binnen de lessen, als in de wereld van de coulissen-ruimte achter het podium van de klas waar docenten zich soms professioneel eenzaam voelen. Iliass El Hadioui houdt daarom een pleidooi voor professionele intimiteit en de versterking van het gemeenschappelijk geloof in eigen kunnen binnen het professionele team, de zogenaamde teacher collective efficacy. Het boek eindigt met de vier leidende principes voor schoolleiders om deze laatste transformatie te bewerkstelligen. De belangrijkste is het smeden van responsieve coalities tussen de onderwijswetenschappen en de onderwijspraktijk.
ISBN: 9789461644923

Auteur: Iliass El Hadioui en onderzoeksteam Vrije Universiteit
Prijs € 19,99

Switchen en Klimmen

Over het switchgedrag van leerlingen en de klim op de schoolladder in een grootstedelijke omgeving

In de ‘mini-samenleving’ van een schoolklas in een grootstedelijke omgeving kunnen de sociale en culturele codes van leerlingen en docenten sterk van elkaar verschillen. Bij zo’n mismatch bestaat het risico dat leerlingen de switch naar de schoolladder niet of onvoldoende maken en dat succes bij de klim op deze ladder uitblijft. Hoe kunnen de kansen van leerlingen worden vergroot?

ISBN: 9789461644923
Auteur: Iliass El Hadioui en onderzoeksteam Vrije Universiteit
Prijs € 19,99

Hoe de straat de school binnendringt

Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur.
Stedelijke jongeren groelen op in verschillende leefwerelden. Op straat, in de stedelijke volkswijken, krijgen zij macho-masculiene codes mee: de bescherming van de eigen ‘eer’. ‘respect’, het voorkomen van gezichtsverlies en de perceptie van de vrouw als lustobject. Deze codes van de straat conflicteren met de Ieefwereld van de school, waar feminien-softe codes als zetf-reflectie, zelfexpressie, zelfevaluatie en zetfontplooiing steeds belangrijker zijn geworden.

ISBN: 9789461644022
Auteur: Iliass El Hadioui
Prijs € 19,99